robust backup plan

Οι άγνωστες πτυχές ενός στιβαρού backup plan.

Όπως όλες οι σημαντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει μια σύχρονη επιχείρηση, έτσι και η ϋιοθεσία του κατάλληλου Backup Plan για τα Δεδομένα της αποτελεί απόφαση σταθμό, η οποία θα την συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της και η οποία θα αποτελέσει την διέξοδό της από μια ενδεχόμενη τραγωδία και για όσες φορές αυτό χρειαστεί.

Οι επιχειρήσεις που δεν υλοποιούν κάποια, έστω και υποτυπώδη Εφεδρική Στρατηγική, φλερτάρουν στενά με τη διακοπη της λειτουργίας τους σε ανύποπτο χρόνο. Από την άλλη οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν, κάποια στιγμή αναπόφευκτα θα κληθούν να την αξιολογήσουν στην πράξη...

Τα Δεδομένα μας καθημερινά μεταβάλλονται αυξητικά με όλο και μεγαλύτερο ρυθμό. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και κάθε άτομο ξεχωριστά επενδύει στην ύπαρξη του προσωπικού ψηφιακού του αρχείου με φωτογραφίες, videos, κείμενα, αναμνήσεις, προσωπικές, οικογενειακές στιγμές κλπ. Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις με βάσεις δεδομένων με λογιστικές εγγραφές, τιμολόγια, αγορές, αποθήκη κλπ, ακόμη ηχογραφημένες κλήσεις, emails, πελατολόγιο, προσφορές και γενικότερα κάθε είδους ψηφιακής πληροφορίας, η απώλεια της οποίας θα μπορούσε να αντικατοπτριστεί σε μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η παραπάνω διαπίστωση οδήγησε στη δημιουργία παγίων τακτικών αντιμετώπισης. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι ευρέως διαδεδομένος ο χρυσός Κανόνας των τριών σημείων: Τα αρχεία για να μην διατρέχουν κίνδυνο απώλειας πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα σε τουλάχιστον 2 τοπικά και 1 απομακρυσμένο σημείο αποθήκευσης. Τα 3 σημεία πρέπει να είναι πλήρως επικαιροποιημένα (updated) και συγχρονισμένα (synchronized) μεταξύ τους.

Στις μέρες μας, όπου οι απειλές έχουν πολλαπλασιαστεί, ο Κανόνας των τριών σημείων θεωρείται πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι επιχειρήσεις που δεν υλοποιούν κάποια, έστω και υποτυπώδη Εφεδρική Στρατηγική, φλερτάρουν στενά με τη διακοπη της λειτουργίας τους σε ανύποπτο χρόνο. Από την άλλη οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν, κάποια στιγμή αναπόφευκτα θα κληθούν να την αξιολογήσουν στην πράξη. Όμως ποιοί είναι οι αντικειμενικοί παράγοντες βάσει των οποίων θα μπορούσε να "μετρηθεί" η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα ενός Backup Plan; Η απάντηση αναλύεται παρακάτω.


  • Recovery Time Objective (RTO)

Είναι ο χρόνος απουσίας πρόσβασης στα Δεδομένα της εταιρείας που μπορεί να μεσολαβήσει μέχρι να υπάρξει οικονομικός αντίκτυπος. Από τη στιγμή που παύει η πρόσβαση προς τα Δεδομένα, η παραγωγή σταματάει εντελώς ή υπολειτουργεί. Οι πελάτες της επιχείρησης δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ενώ οι υπάλληλοι δεν μπορούν να εργαστούν. Με δεδομένο το ότι οι μισθοί των υπαλλήλων εξακολουθούν να πληρώνονται και οι πελάτες δυσαρεστούνται, ο οικονομικός αντίκτυπος στη πλειονότητα των περιπτώσεων είναι άμεσος και απειλητικός για τη φήμη της επιχείρησης. Ενδεχομένως να υπάρξουν και παράπλευρες συνέπειες όπως πρόστιμα, αποζημιώσεις κοκ.

Κάθε επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει, να έχει κατανοήσει και να έχει προετοιμαστεί για μια ενδεχόμενη απώλεια με τέτοιο τρόπο, ώστε με βάση το χρόνο που θα έχει στη διάθεσή της από τη στιγμή της απώλειας, να κατορθώσει την ανάκτηση των δεδομένων της με μηδέν κόστη ή με τις ελάχιστες δυνατές οικονομικές συνέπειες. Ο χρόνος αυτός είναι σημαίνων παράγοντας για το Backup Plan που μια επιχείρηση ϋιοθετεί και χωρίς τον ακριβή υπολογισμό του δεν μπορεί να σχεδιαστεί μια αποδοτική εφεδρική για την επιχείρηση στρατηγική. Στην Backup Experts εφαρμόζεται η τακτική της δωρεάν παροχής ενός εφεδρικού τοπικού σημείου ανάκτησης των δεδομένων, ενώ η επαναφορά από το Backup Experts Cloud διενεργείται -βάσει γραπτής δέσμευσης- εντός 24 ωρών το αργότερο.


  • Recovery Point Objective (RPO)

Είναι η ανεκτή από την εταιρεία χρονική απόσταση στην εικόνα του Backup εν σχέση με την αντίστοιχη εικόνα των αρχείων της εταιρείας την τελευταία στιγμή πριν την απώλεια. Η λήψη εφεδρικών αντιγράφων διενεργείται με διαφορετική συχνότητα από επιχείρηση σε επιχείρηση. Αυτό είναι μια στρατηγική απόφαση που αφορά τη διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης. Πάντως η Επικαιροποίηση των Backup δεδομένων, η οποία δεσμεύεται από τη συχνότητα αυτή, καθορίζει και το μέγιστο της παλαιότητας των ανακτηθέντων δεδομένων σε περίπτωση απώλειας. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε επιχείρηση οφείλει να θέσει το όριο της παλαιότητας αυτής βάσει των δικών της απαιτήσεων.

Ο λαός λέει ότι δεν υπάρχει παλαιότερο πράγμα από τη χθεσινή εφημερίδα. Η επιχείρηση πρέπει με ακρίβεια να γνωρίζει από πότε και μετά τα Δεδομένα της αντιπροσωπεύουν "χθεσινές εφημερίδες" και βάσει αυτού να θέσει την συχνότητα των συγχρονισμών των δεδομένων της με τα εφεδρικά τους αντίγραφα. Στην Backup Experts εφαρμόζεται η στρατηγική της καθημερινής λήψης αντιγράφων ασφαλείας σε συνδυασμό με τη διατήρηση ιστορικότητας (versioning) των δεδομένων για 365 ημέρες δωρεάν. Ταυτόχρονα είναι εφικτή κάθε ενδιάμεση επανάληψη της διαδικασίας του συγχρονισμού τόσο σε επίπεδο τοπικό (δωρεάν File Server) όσο και σε επίπεδο Cloud κατά την επιθυμητή συχνότητα από την επιχείρηση πελάτη.

Ένα στιβαρό Backup Plan, εκτός των άλλων, πρέπει να σχεδιάζεται υπό το RTO & RPO πρίσμα για κάθε επιχείρηση. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες η τελευταία να βρεθεί απέναντι σε μη αντιμετωπίσιμες για τα Δεδομένα της καταστάσεις.

Επιστροφή